Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Infinity Letňany s.r.o. Menu

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

Správce údajů, společnost Infinity Letňany, s.r.o. se sídlem Jeremenkova 1021/70, 14700 Praha 4, IČ: 08918945, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 327532 (dále také jako „společnost“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Tyto Zásady upravují pravidla zpracování osobních údajů (i) osob, které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů (dále také jako „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu www.vitejvenku.cz (dále také jako „e-shop“), jiným písemným způsobem či telefonicky, (ii) osob, kterým byl na webových stránkách www.vitejvenku.cz založen klientský účet (dále také jako „potenciální kupující“) (kupující a potenciální kupující společně dále také jako „subjekt údajů“).

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Jsme společnost Infinity Letňany, s.r.o., IČ: 08918945 se sídlem Jeremenkova 1021/70, e-mail info@vitejvenku.cz, a zabýváme se prodejem produktů značky Columbia (oblečení, boty, doplňky). Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s našimi službami ukládáme a v nezbytném rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, a to zejména osobní údaje, které nám poskytujete při objednávání zboží a služeb v internetovém obchodě www.vitejvenku.cz.

Jelikož naší hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádíme Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme

 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí zboží a služeb nabízených v e-shopu. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplnění objednávkového formuláře v rámci e-shopu, jiným písemným způsobem či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení; úplnou poštovní adresu, případně adresu dodání; telefonní číslo; e-mailovou adresu; platební údaje (číslo bankovního účtu), je-li platba za zboží a služby prováděna bezhotovostně; dříve provedené nákupy zboží a služeb v rámci e-shopu; IP adresu, z níž byla přijata objednávka;
 • Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci registrace provedené na webové stránce www.vitejvenku.cz, na základě které můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží a služeb. Těmito údaji jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

 • (1) Řádného (bezvadného) poskytnutí zboží a služeb nabízených v e-shopu, které jste si objednali;

A dále zejména na základě Vašeho souhlasu za účelem:

 • (2) Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a při komunikaci se zákazníky (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné zakliknutím příslušného odkazu, který je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení, nebo emailem s žádostí o odhlášení zaslaným na adresu: info@vitejvenku.cz);
 • (3) Zlepšení kvality a obsahu e-shopu, interních analýz zákaznické poptávky subjektů údajů, údaje o návštěvě e-shopu, o prohlížených produktech a další aktivitě subjektů údajů na e-shopu. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává správce údajů analýzy a statistiky o Vašem chování v rámci e-shopu

A dále za účelem:

 • (4) plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo
 • (5) pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce, aj.).

NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Z důvodu řádného splnění smlouvy uzavřené potvrzením objednávky zaslané v rámci e-shopu či jiným způsobem. Zejména máme zájem na řádném a včasném doručení Vámi vybraného zboží a služeb k Vašim rukám, flexibilitě v případě změn v objednávce či pokud byste požadovali její zrušení (Ad. 1);
 • Na základě informovaného souhlasu uděleného pro jeden či více konkrétních účelů (Ad. 2, 3);
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad. 4);
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce) (Ad. 5).

KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání můžeme dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

 • Poskytnutí Vámi objednaného zboží či služby. Vezměte na vědomí, že potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy (postup uzavření smlouvy je blíže vysvětlen v obchodních podmínkách). Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu;
 • Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@vitejvenku.cz, či dopisem zaslaným na adresu Infinity Letňany s.r.o., Prodejna Columbia, OC Letňany, Veselská 663, 19900 Praha 9. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např. nezbytnost zpracování ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprávněného zájmu).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolání souhlasu můžete v e-shopu i nadále objednávat zboží a služby.

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budeme zpracovávat:

 • Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené kupní smlouvy, nebo
 • Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let od jeho udělení, budou-li osobní údaje zpracovávány výhradně na základě tohoto souhlasu, nebo
 • V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou;

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme výmazem nebo skartací. 

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

Vaše osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytneme:

 • zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti. Mezi spolupracující zpracovatele patří zejména:
  • přepravní společnosti
  • účetní firma
  • správce našich webových stránek společnost w3w
 • Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s naší marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobní údajů v rámci objednávky v e-shopu nedojde k odeslání objednávkového formuláře ani k následnému uzavření kupní smlouvy.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souladu s nařízením máte právo na:

 • Přístup k osobním údajům;
 • Opravu osobních údajů;
 • Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 • Omezení zpracování;
 • Přenositelnost údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat na e-mailové adrese info@vitejvenku.cz, dopisem zaslaným na adresu Infinity Letňany s.r.o. – prodejna Columbia, Veselská 663, 19900 Praha 9, není-li dále uvedeno jinak.

 1. a) Právo na přístup k osobním údajům
 • Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto zásad. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

 1. b) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
 • V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:
  • Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;
  • Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;
  • Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
  • Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.
 1. c) Právo vznést námitku
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).
 1. d) Právo na přenositelnost údajů
 • Máte právo (za podmínek stanovených v nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.
 1. e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažíme maximálně zabezpečit. Za tím účelem jsou k nakládání s osobními údaji oprávněni pouze naši vybraní zaměstnanci.

Zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontrolujeme, testujeme a rozvíjíme tak, abychom omezili nebezpečí související s případným únikem osobních údajů či jejich zneužitím.